Článek I. - Úvodní ustanovení

V řízení dle tohoto reklamačního řádu jsou účastníky, popř. smluvními stranami:
spotřebitel: objednavatel dle smlouvy o plnění nebo jeho zástupce
poskytovatel: obstaravatel nebo dodavatel služby, pronajímatel
Reklamační řád upravuje postup smluvních stran, jejich práva a povinnosti při uplatnění reklamace na plnění:

  1. ze smlouvy o obstarání pohřbu a služeb s tím spojených

  2. ze smluv na poskytování ostatních služeb dle individuálních požadavků spotřebitele

  3. z prodeje zboží.

Reklamační řád se řídí zákony č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník a č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění.

Článek II. - Rozsah odpovědnosti

V reklamačním řízení dle tohoto reklamačního řádu při obstarávání pohřbu a zabezpečení služeb na pohřebišti, lze uplatnit odpovědnost spočívající především v tom, že:

  1. poskytovatel nedodržel sjednaný termín konání pohřbu

  2. poskytovatel neprovedl pietní akt, nebo úkony s tím související, v rozsahu, jak byly sjednány

  3. objednané služby byly poskytovatelem provedeny odlišně od ujednání ve smlouvě

  4. je neoprávněné poskytovatelem požadovat zaplatit vyšší cenu, než byla sjednána

  5. poskytovatel neodpovídá za vady, jejichž příčinou je vadnost věcí dodaných spotřebitelem, nebo nevhodnost pokynů spotřebitele, jestliže poskytovatel na vadnost věcí či nevhodnost pokynů spotřebitele neupozorní

  6. pohřební služba neodpovídá za škody a újmy majetkové či nemajetkové povahy, vznikly – li takové okolnosti zásahem na ni nezávislým a nepředvídatelným v důsledku tzv.vyšší moci.

Článek III. - Uplatnění reklamace

U výrobků a služeb přímo určených k provedení smutečního rozloučení je lhůtou pro uplatnění reklamace z povahy věci skutečnost pohřbení. Nejvhodnějším uplatněním takové reklamace je podání bezprostředně po skončení pietního aktu.
V případě, že se smuteční obřad koná v obřadní síni, kde není poskytovatel pohřbu provozovatelem pietního aktu, přebírá za pietní akt a celkový průběh pietního aktu plnou měrou provozovatel smuteční síně nebo správce hřbitova.
U zboží prodávaného na provozovnách prodávajícího, je lhůta pro uplatnění reklamace max. 24 měsíců. Spotřebitel je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy vadné plnění zjistil nebo při náležité pozornosti vadné plnění zjistit měl.
Reklamace se řídí zákonem č.89/2012 Sb., Nový občanský zákoník.
Místem uplatnění reklamace je nejlépe místo, kde bylo sjednáno obstarání pohřbu, tj. pracoviště poskytovatele. Reklamaci však lze uplatnit v kterékoliv provozovně poskytovatele (Kosmonosy Debřská 470/30; Mladá Boleslav, Laurinova 521, vchod ze Sirotkovy ul.; Benátky nad Jizerou, Pražská 68), nebo v sídle firmy.
Reklamace a uplatnění bude provedeno v pracovní době zveřejněné poskytovatelem.
Reklamaci může uplatňovat spotřebitel dle obstaravatelské smlouvy, nebo ten, kdo prokáže, že je jeho zástupcem (viz. čl.I).
Reklamace se podává písemně, nebo ústně do zápisu u poskytovatele služeb, nebo jím pověřeného zástupce.
Obsahuje mimo jiné datum podání, označení reklamované vady, podpis a adresu reklamujícího.
Má-li být uplatněna reklamace na vady věci, které v průběhu pietního aktu zemřelého mají podlehnout zničení a jejichž vada později prokázat nelze, musí být poskytovatel na vadu upozorněn před zničením.
Poskytovatel je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o uplatnění práva.

Článek IV. - Způsob vyřízení reklamace

Je-li prokázáno, že plnění nebylo provedeno v rozsahu či kvalitě sjednané v obstaravatelské smlouvě, má spotřebitel právo na přiměřené snížení ceny z části služby, která vadu vykazuje.
Cenu obstarání pohřbu a dalších služeb lze reklamovat pouze, je-li požadovaná cena vyšší než smluvená.
Byla-li smluvní cena v průběhu poskytování služby zvýšena se souhlasem objednavatele (spotřebitele), platí tato vyšší cena.
Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu přijmout reklamaci s tím, kdo ji podal a dohodnout její vyřízení. O způsobu vyřízení reklamace se vyhotovuje zápis s podpisem toho, kdo reklamaci uplatnil a podpisem poskytovatele.
V případě, že nebude možné rozhodnout na místě, bude uveden termín vyjádření k uplatněné reklamaci, nejvýše 30 dní.
V rozhodnutí o způsobu vyřízení reklamace musí být určena lhůta k vyřízení. Nelze- li ve vyřízení reklamace pokračovat proto, že tomu prokazatelně brání neposkytování součinnosti reklamujícího, je možno reklamaci odmítnout jako neoprávněn
ou.

Článek V. - Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

1) Ve smyslu a podle ustanovení zákona par. 14, par. 20 až par. 20za zák. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb., se poskytuje klientu tato
 

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 5, 120 00 Praha 2 – www.adr.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.
2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě, nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Článek VI. - Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 11. července 2018.
V ostatních vztazích neupravených tímto reklamačním řádem se právní vztahy spotřebitele a poskytovatele řídí obecně závaznými předpisy, zejména Zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, Zák.č. 40/1994 Sb., Občanský zákoník a Zák. Č 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.