Jak zařídit pohřeb – otázky a odpovědi:

 

Při úmrtí doma

Při úmrtí ve zdravotnickém či sociálním zařízení

Další postup

Úmrtní list

Dědické řízení

Pohřebné

Vdovský a vdovecký důchod

Sirotčí důchod

Výše sirotčího důchodu (§ 53 zákona o důchodovém pojištění)

Podávání žádosti o důchod

Nárok na placené pracovní volno

Pojištění pohřbu

  Při úmrtí doma:

 - Zavolejte praktického lékaře nebo Lékařskou službu první pomoci, popřípadě Zdravotnickou záchrannou službu. Lékař provádějící               prohlídku těla zemřelého vyplní List o prohlídce zemřelého. Současně by Vám měl sdělit, zda bude provedena pitva a údaje o

   poskytovateli pitvy.

 - Kontaktujte pohřební službu, která zajistí převoz.

 - Navštivte kancelář pohřební služby a domluvte se na rozloučení (v obřadní síni, bezobřadní rozloučení apod.).

Při úmrtí ve zdravotnickém či sociálním zařízení:

   - List o prohlídce zemřelého vystaví službu konající lékař.

   - Kontaktujte pohřební službu, která zajistí převoz nebo navštivte kancelář.

   - Navštivte kancelář pohřební služby a domluvte se na rozloučení (v obřadní síni, bezobřadní rozloučení apod.).

     Pohřební služba zajistí převoz.

Další postup při sjednání pohřbu:

  - V kanceláři si domluvíte zda, případně kde budete chtít rozloučení.
 

     Doklady ke sjednání pohřbu:

 • občanský průkaz zesnulé / -ho

 • rodný list

 • oddací list

 • šaty

 • záloha

 • řidičský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, pas – odevzdáme za Vás

     Před návštěvou je vhodné se v rodině domluvit na těchto údajích:

 • objednavatel rozloučení (občanský průkaz s sebou)

 • místo smutečního rozloučení

 • množství parte a smutečních obálek

 • květinové dary a nápisy na stuhy

 • možnost poděkování naším obřadníkem, řečníkem, farářem

 • hudba dle Vašeho výběru

 • autobusová doprava na obřad (ano–ne)

Úmrtní list:

 Vydává matrika dle místa úmrtí do 30 dnů po úmrtí oprávněným osobám úmrtní list. Lze jej vyzvednout osobně, nebo nechat doručit     poštou, doporučeným dopisem.
 

    Doklady pro vydání úmrtního listu:

 • občanský průkaz zemřelého

 • rodný a oddací list zemřelého

 • rodné číslo žijícího partnera

 • rodný list a občanský průkaz objednavatele

Dědické řízení:

Pozůstalost (dědické řízení) vyřizuje příslušný notář, podle místa trvalého bydliště zesnulého, který sám vyzve k jednání objednavatele pohřbu. K tomuto jednání budete potřebovat fakturu, doklad o zaplacení, úmrtní list zemřelého a svůj OP.

Pohřebné:

Nárok na dávku státní sociální podpory - pohřebné ve výši 5 000 Kč má pouze osoba, která vypravila pohřeb dítěti, které bylo ke dni úmrtí nezaopatřeným dítětem, nebo osobě, která byla ke dni úmrtí rodičem nezaopatřeného dítěte a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

     K žádosti předkládáte:

 • průkaz totožnosti žadatele

 • rodný list dítěte, případně další doklady prokazující skutečnost, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte

 • pro nezaopatřené dítě od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let

  • Potvrzení o studiu nebo

  • Potvrzení o zdravotním stavu nebo

  • Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo

  • Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku.

 • úmrtní list

 • fakturu za vypravení pohřbu

 • doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení, tj. doklad o zpopelnění nebo doklad o pohřbení do hrobu

      Kde je možno o dávku požádat?

O pohřebné se žádá na kontaktních místech pro státní sociální podporu Úřadu práce dle místa trvalého bydliště platitele pohřbu.

Vdovský a vdovecký důchod: 

     Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod (§ 49 a § 50 zákona o důchodovém pojištění):

 Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který

 • byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo

 • splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

 Vdovec má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek jako vdova na vdovský důchod.

Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

 • pečuje o nezaopatřené dítě

 • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV

 • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II až IV

 • je invalidní ve třetím stupni

 • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

 Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. To platí obdobně i pro nárok muže na vdovecký důchod.

     Výše vdovského a vdoveckého důchodu (§ 51 zákona o důchodovém pojištění)

Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.

Výše základní výměry důchodu je stanovena procentní sazbou z průměrné mzdy - 9 % průměrné mzdy (po příslušném zaokrouhlení).

Výše procentní výměry důchodu činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Sirotčí důchod:

  Podmínky nároku na sirotčí důchod (§ 52 zákona o důchodovém pojištění)

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, zemřel-li

 • rodič (osvojitel), nebo

 • osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důchodů zajistit jeho rodiče

jestliže rodič (osvojitel) nebo osoba uvedená pod druhým bodem byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů.

Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi.

Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu.

    Výše sirotčího důchodu (§ 53 zákona o důchodovém pojištění)

Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.

Výše základní výměry důchodu je stanovena procentní sazbou z průměrné mzdy – 9 % průměrné mzdy (po příslušném zaokrouhlení); v případě oboustranného sirotka náleží základní výměra pouze jednou.

Výše procentní výměry důchodu činí 40 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

 


 

Podávání žádosti o důchod (§ 82 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

 

Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana nebo místa hlášeného pobytu v ČR, jde-li o cizince.

Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci. Žádost může rovněž podat fyzická osoba na základě plné moci.

Žádost lze podat nejdříve čtyři měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat.

Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna sepsat žádost o dávku důchodového pojištění; nesmí odmítnout sepsání žádosti, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na dávku důchodového pojištění nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady.

Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně požadované údaje.

To, co je uvedeno pro podávání žádosti u starobního důchodu platí i pro všechny ostatní druhy důchodů.

(Pro podrobnější informace doporučujeme sledovat www.mpsv.cz, sekci „Hlavní změny v důchodovém pojištění“. Tento text není závaznou právní normou. Pro detailní získání informací slouží platné znění zákona č. 155/1995 Sb.).

Nárok na placené pracovní volno:

 

Zemře-li vám manžel, druh nebo dítě, máte zákonné právo na dva dny placeného volna (na zařízení pohřbu) a jeden placený den volna na pohřeb. Při úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána, tchýně, švagra, švagrové, snachy nebo zetě máte nárok na jeden placený den volna na pohřeb. Jestliže pohřeb zařizujete, máte nárok ještě na jeden volný den navíc. Totožné podmínky platí u vzdálenějších příbuzných, pokud jste v době úmrtí žili v jedné domácnosti.

Pojištění pohřbu

 

Pojištění pohřbu si můžete zajistit u některých českých pojišťoven. Takovýto pojistný produkt nabízí např. Česká pojišťovna pod názvem PIETA. Účel pojištění?

 • zmírnit pozůstalým starosti s finančními prostředky na vypravení pohřbu

 • prostředky na pohřeb jsou v pojišťovně v bezpečí

 • výplata peněz je vázána pouze na zajištění pohřbu

 • pojistné plnění nepodléhá dědickému řízení